نمونه سوال تستی ریاضی پایه ششم ابتدایی


نمونه سوال تستی ریاضی                               به نام یگانه معبود هستی                                تاریخ:17/8/91

پایه ششم ابتدایی                                                                                                         دبستان هفده شهریور

1-به جای آنکه عددی را بر 5/0 تقسیم کنیم می توانیم آن را

 

الف)در 2ضرب کنیم          ب)بر 2 تقسیم کنیم           ج)در12 ضرب کنیم            د)بر 5 تقسیم می کنیم

2-حاصل 34  چهار برابر 36 را بر 3 تقسیم می کنیم،حاصل به دست آمده کدام است؟

 

الف)72                          ب)3                          ج)108                         د)144                  

3-در کیسه ای 10 مهره آبی،7مهره قرمز و 3 مهره سبز وجود دارد،چه کسری از مهره ها سبز هستند؟

 

الف)317                            ب)310                            ج)320                            د)7                              

4-مساحت مثلثی به ارتفاع 23  و قاعده 16  1 چه قدر است؟

الف)79                            ب)1418                            ج)116                             د)718

5-اگر نصف پول احمد 4800 تومان از ثلث پولش بیش تر باشد،تمام پول او چقدر است؟

 

الف)9600 تومان             ب)28800تومان               ج)14400تومان             د)2400  

6-حاصل عبارت مقابل کدام است؟               =(59  - 811  )+(811  - 79  )+(79 – 1)

الف)3099                           ب)49         ج)1199                           د)611

7-حاصل عبارت 23  -23 ×32 2برابر است با:

الف)صفر                        ب) 53                               ج)63                           د)73

8-حاصل کسر 13911391  1391 - 20122012  2012 کدام است؟

                                 

الف)621                    ب)2013                          ج)1392                      د)1

9-کدام یک از تساوی های زیر صحیح است؟

 

الف)017/0=17/0        ب)34  4=14/4                     ج)15  9=2/9                د)8/0=45  1

10-کدام کسر بین کسرهای 39  و 49  قرار دارد؟

 الف)1027                       ب)23                               ج)518                           د)56

 

 

11-کدام تساوی درست نمی باشد؟

 

الف)12  9= 52  7             ب)12= 549  6                 ج)810  5=295                    د)23  7=73  4

12-12  پول نازنین با 35 پول نیلوفر،برابر است،اگر پول نیلوفر 500 تومان باشد،پول نازنین چند تومان است؟

 

الف)600                        ب)1000                   ج)250                          د)300

 

 

 

 

                                                                                       

13-گسترده کدام عدد اعشاری به صورت 004/0+8/0+2+30 است؟

 

الف)0804/32                     ب)804/32               ج)84/32                           د)8004/32

14-ارزش مکانی رقم 3 در 0231/17 کدام است؟

 

الف)دهم                               ب)صدم                   ج)هزارم                            د)ده هزارم

15-اختلاف دو عدد 05/2 و 0005/2 کدام گزینه است؟

 

الف)495100                                     ب)495/0                ج)49510000                   د)00495/0

16-حاصل عبارت روبرو کدام است؟        =(82/3+18/5)×(23/1- 2)

 

الف)93/6                         ب)77/9                   ج)693/0                           د)07/29

17-کدام یک از گزینه های زیر پاسخ عبارت روبرو است؟             =(62/3- 8/8)- (7- 3/12)

 

الف)12/0                         ب)48/10                 ج)12/7                             د)42/10

18-حاصل عبارت روبرو کدام است؟                                         =23/4×(23/13+ 07/12)

 

الف)19/106                    ب)19/107               ج)019/107                      د)019/106

19-حاصل عبارت روبرو کدام است؟ =4/0 × (25/5 – 75/7)

 

الف)25/1                        ب)2                         ج)1                                 د)5/1

20-طول و عرض مستطیلی به ترتیب 56/2 و 013/1 متر است،محیط ان چقدر است؟

 

الف)146/7                     ب)7146/0                ج)138/6                           د)06138/0

 

 

موفق وپیروز باشید

داناترین مردم کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند. حضرت محمد(ص)                                           :: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات همکاران، سولات ریاضی
نویسنده : طیبه مسعودی
تاریخ : یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱
زمان : 21:57


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.